Tilstandsrapporter og de første renoveringsarbejder


Tilstandsrapporter og pleje-planer m.v. for Fortunfortet samt de første renoverings-arbejder på fortet


Der er gennem årene udarbejdet en række tilstandsrapporter, plejeplaner m.v. for Fortunfortet. Derudover er der udarbejdet en række informationsfoldere om renoveringsarbejder på Fortunfortet. Forsiden af de enkelte rapporter, plejeplaner og informationsfoldere kan ses til højre. Klik på de enkelte forsider for at åbne hele det bagvedliggende dokument.


Det startede i 1998, hvor Grundejerforeningen for Fortunen og Omegn og Rambøll i fællesskab foretog en tilstandsregistrering af betonkasematten på Fortunfortet. Rapporten incl. billeder fra tilstandregistreringen forelå i april 1998 og kan ses ved at klikke på billedet af rapporten til højre.


I 2002 fik Københavns Amt udarbejdet en Renoverings- og plejeplan for Fortunfortets fæstningsanlæg. Planen forelå i marts 2002 og kan ses ved at klikke på billedet af rapporten til højre.


I 2004 udførte Lyngby-Taarbæk kommune en renovering af betontaget på fortet og fik samtidig monteret 6 udluftningshætter på de markerede kanontårne og observationstårne på fortets betontagdæk. I den forbin-delse blev der udarbejdet en lille informationsfolder om renoverings-arbejderne og hvor der blev orienteret om planerne for etablering af venneforeningen "Fortunfortets Venner". Infortmationsfolderen kan ses ved at klikke på billedet af folderen til højre.


I 2005 fik Lyngby-Taarbæk kommune udarbejdet en plan for videreførelse af den påbegyndte renovering af Fortunfortets fæstningsanlæg. Planen forelå i marts 2005 og kan ved at klikke på billedet af rapporten til højre.


I september 2005 blev der udarbejdet en informationsfolder, hvor der blev gjort status for såvel de udførte renoveringsarbejder som de videre renoveringsplaner for fortet. Informationsfolderen kan ses ved at klikke på billedet af folderen til højre.


Som opfølgning på planen fra marts 2005, foretog kommunen i september og oktober måned 2006 en række renoveringsarbejder på Fortunfortets fæstningsanlæg, herunder frigravning af jordrampen og frilægning af en del af escarpemuren i fortets sydvestlige ende. I forbindelse med disse arbejder blev fortets østlige afvandingsbrønd afdækket og den oprindelige stenprængkappe langs betonkasemattens strubekaserne blev også frigravet. Arbejderne blev foretaget med tilsyn fra Kroppedal Museum. Rapporten fra Kroppedal Museum i forbindelse med tilsynet med arbejderne kan ses her eller ved at klikke på billedet af rapporten til højre. 


Som led i renoveringsarbejderne i september og oktober måned 2006, blev der i september 2006 udarbejdet en informationsfolder, hvor der på ny blev gjort status for de udførte renoveringsartbejder på fortet og de igangsværende renoveringsarbejder på fortet samt informeret lidt om de videre planer for udførelse af renoiveringsarbejder på fortet. Folderen indholdt også information om planerne for etablering af en venneforening "Fortunfortets Venner". Informationsfolderen kan ses ved at klikke på billedet af folderen til højre.


I maj måned 2007 blev der udarbejdet en informationsfolder, hvor der blev gjort status for de gennemførte renoverinsarbejder på Fortunfortet og den ny opsatte plancheudstilling i fortet om Københavns nyere Befæstning. Folderen indeholdt også mere specifikke oplysninger om planerne for den videre renovering af fortet, herunder hvilke renoveringsarbejder som blev anset for at være mest akutte. Endelig indeholdt folderen også oplysning om den nystiftede venneforening "Fortunfortets Venner". Informations-folderen kan ses ved at klikke på billedet af folderen til højre


I 2010 bestilte Lyngby-Taarbæk kommune Rambøll til et foretage en ny tilstandsregistrering af betonkasematten på Lyngbyfortet og Fortunfortet samt udarbejde en renoveringsplan for begge forter. Tilstandsrapporten og renoveringsplanen for Fortunfortet forelå i november 2011 og kan ses ved at klikke på billedet af rapporten til højre.


I 2014 bestilte kommunen COWI til at foretage en Foranlayse vedrørende grundsikringsarbejder på betonkasematten for både Lyngbyfortet og Fortunfortet. Rapporten blev prismæssigt opdateret i 2017 og kan ses ved at klikke på billedet af rapporten til højre.


Rapporterne fra Rambøll og COWI er blevet anvendt i forbindelse med udarbejdelse af projektbeskrivelsen, som blev udarbejdet til brug for ansøgninger til private fonde om støtte til gennemførelse af en række grundsikrings- og renoveringsarbejder på Fortunfortet. Tilstandsrapport for Fortunfortet fra april 1998.


Informations-folder fra september 2004.


Informations-folder fra september 2005

Rapport fra Kroppedal vedr. tilsyn med reno-veringsarbejder på Fortunfortet i 2006.


Tilstandsrapport og renoverings-plan for Fortunfortet fra 2011.


Projektbeskri-velse: "Bevar Fortunfortet som et nationalt kulturhistorisk oplevelses- og læringscenter". 


Renoverings- og plejeplan fra marts 2002.

Videreførelse af renoverin-gen fra marts 2005.


Informations-folder fra september 2006.


Informations-folder fra maj 2007.


Foranalyse vedr. grundsikrings-arbejder på Fortunfortet fra 2017.