Istandsættelsesarbejder i 2006Terrænregulering og afgravning af jordrampen i 2006


I september måned 2006 udførte kommunen med støtte fra Københavns Amt - og efter godkendelse af den daværende Kulturstyrelse - en rækker arbejder på Fortunfortet.


Disse arbejder blev udført på baggrund af Københavns Amts Renoverings- og Plejeplan for Fortunfortet fra 2002, som kommunen har fået opdateret i 2005. Se planen fra 2002 her og den opdaterede plan fra 2005 her.


Terrænregulering af strubegraven

For år tilbage blev der fyldt jord på strubegraven foran kasematbygningen. Der blev derfor foretaget en terrænregulering af strubegraven med henblik på at genskabe de oprindelige terrænformer. 


I forbindelse med terrænreguleringsarbejderne i  strubegrave blev der afdækket en intakt kampestenssprængkappe langs hele kasematbygningens strubefacade. Derudover blev der afdækket den østligst placerede brønd i strubegraven, et lille skakthul i den frigravede escarpemur samt et mindre betonanlæg, 

der er godt 1,10 meter bredt, og mindst 0,5 meter højt, placeret strubegravens kontrescarpe (skråning). Formålet med betonanlægget er pt. ukendt. Endelig afslørede afgravningen af jorden den formentlig oprindelige brostensbelægning foran hovedporten til fortet. Brostensbelægningen blev efterfølgende retableret.


Arbejderne blev udført under tilsyn af Kroppedal Museum. Se tilsynsrapporten fra Kroppedal Museum her.


Som led i terrænreguleringen blev der anlagt en ny sti langs den sydvestlige del af fortet fra Dyrehavegårdsvej og til den eksisterende skrånende sti, som går fra indgangen til fortet fra Fortunfortvej, gennem den lille røde port, hvorfra der er adgang til Dyrehavens Indelukke.


I mange år havde der ligget nogle store kampesten i strubegraven på begge sider af stien fra Fortunfortved til fortets Hovedport. Disse sten blev fjernet som led i terrænreguleringen i strubegraven.


Afgravning af jordrampen i fortets sydvestlige ende

På et tidspunkt efter at Finansministeriet i 1924 solgte fortet, er der etableret en jordrampe i fortets sydvestelige ende hvorved escarpemuren på dette sted var tildækket med jord. Rampen ses på et loftfoto af fortet fra 1935.


Med henblik på at frilægge escarpemuren i fortets sydvestlige ende blev jordrampen afgravet. På grund af niveauforskelle mellem facegraven og de bagvedliggende villagrunde, var det desværre ikke muligt at fritlægge området ned til facegravens oprindelige niveau.


I forbindelse af afgravningen af jordrampen, blev der frigravet et lille firkantet skakthul i escarpemuren. Formålet med skakthullet er pt. ukendt.


Efterfyldning af jord i "grøften" fra den oprindelige kampestensprængkappe bag kasematbygningen

På et tidspunkt efter salget af fortet er den oprindelige kampestensprængkappe mellem fortets jordlegeme og kasematbygningen blevet fjernet. den tidligere omtalte jordrampe er muligvis etableret med henblik på bortkørsel af kampestensprængkappen. Formålet er ukendt.


Den overskydende jord fra terrænreguleringen af strubegraven og den overskydende jord fra afgravningen af jordrampen blev fyldt i "grøften" mellem jordlegemet og kasematbygningen. Hensigten med opfyldningen var at opnå en mere jævn afvanding fra betontagdækket på kasematbygning, således a tregnvandet blev fordelt jævnt nedover det skrånende jordlegeme.


Som led i Grundsikrings- og Renoveringsprojektet for Fortunfortet er der overvejelser om - hvis det er praktisk muligt - at retablere den oprindelige kampestenssprængkappe.  Fortunfortet. Strubegraven med de store kampesten langs stien til hovedporten til fortet inden terrænreguleringen.

  Foto: Ole Bruun Nielsen.


  Fortunfortet. På billedet ses den frilagte strubegrav og kampestenssprængkappe foran strubekasernen på Fortunfortet. Billedet viser også den nyanlagte stil fra Dyrehavegaardsvej.

  Foto: Ole Bruun Nielsen.


  Fortunfortet. Nærbillede af den frilagte kampestenssprængkappe foran den nordøstlige ende af strubekasernen.

  Foto: Ole Bruun Nielsen

  Fortunfortet. Luftfoto fra 1935, hvor man kan se jordrampen i fortets sydvestlige ende.

  Foto. Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv.


  Fortunfortet. Foto af "grøften" mellem fortets jordlegeme og kasematbygningen inden jordpåfyldningen.

  Foto: Ole Bruun Nielsen


  Fortunfortet. Billede af den  sydvestlige del af escarpemuren, der vise nuveauforskellen mellem bunder af strubegraven og den bagvedliggende villagrund.

  Foto: Ole Bruun Nielsen.