Udførelse af renoveringsarbejderneUdførelse af renoverings-arbejderne på Fortunfortet


Her kan du uge for uge følge med i udførelsen af renoveringsarbejderne på Fortunfortet. Siden vil løbende blive opdateret.


Uge 25: Etablering af byggeplads og opsætning af byggepladshegn mv.

Entreprenøren har etableret selve byggepladsen, dvs. lagt jernplader i strubegraven foran fortet og opsat byggepladshegn. Der er derudover lagt jernplader på den brede sti fra Fortunfortvej til fortet.


Selve stien fra Dyrehavegårdsvej forbi fortet ind til Dyrehaven er friholdt for jernplader og entreprenøren har gjort et rigtig fint stykke arbejder for at sikre at sikkerheden er i orden for de forbipassende på stien til og fra Dyrehaven.


Uge 26: Opsætning af stilladser langs fortets strubefacade

Stilladsfirmaet har i løbet af uge opsat stilladserne langs fortets strubefacade og har opsat stilladstårnet.


Stilladserne langs fortets strubefacade skal dels anvendes i forbindelse med arbejderne på oversiden af taggesimsen, dels anvendes i forbindelse med renoveringsarbejderne på forets 18 runde ventilationskanaler, der er placeret under taggesimsen.


Stilladstårnet anvendes dels som adgang til fortets tag, dels til to nedstyrtningsskakte til containere, som er placeret på jernpladerne i fortets strubegrav. Det forventes, at der skal bortkøres omkring 20 fyldte containere med betonaffald fra fortets betontagdæk.


Uge 27: Indendørs sikringsarbejder på observations-tårne og kanontårne.

Tømrerne har opsat indvendig sikring i de to observationstårne, dels for at forhindre at der ved ophugningsarbejderne på betontagdækket, falder betonstykker ned i fortet, dels for at forhindre faldulykker fra betontagdækket ned i tårnbrøndene.


I de to observationstårne er der etableret et bræddeloft godt en halv meter under niveauet for toppen af brønden til  observationstårnet, indvendigt understøttet og sikret med en tømmerkonstruktion fra gulvniveau til bræddeloftet.


I rummet med det sydvestlige observationstårn, er der etableret en ekstra sikring af fresco vægmalerierne med etablering af en træ-vægkonstruktion i begge side af rummet , der fortsætter op i tårnbrønden og dækker dette fresco vægmaleri.


I de fire kanontårne er det også etableret et bræddeloft, godt en halv meter under neveauet for toppen af kanontårnet, der hviler på en indvendig betonkant i brønden til kanontårnet. Det er derfor ikke nødvendigt i kanontårnene at foretage samme understøtning og sikring som i observationstårnene.Uge 28-30: Ophugning af det øverste betonlag på fortets betontagdæk

Betontagdækket har i de forløbne uger fået ophugget betonlaget fra tagreparationerne i 2004/2006. Betonafdækningen på de to observationstårne og de fire kanontårne er også blevet afhugget, så tårnbrøndene nu står åbne.


I den øverste kan af kanontårnene findes to firkantede huller, hvor der har siddet en træbjælke, der sort set er råpdnet væk. Det vides ikke pt. hvilken funktion træbjælkerne har haft


I betonoverdækningen af det nordøstligste kanontårn er fundet to støbejernsstiger, der formodes at stamme fra de oprindelige panserobservationstårne. De to støbejernsstiger var anvendt som armering i betonoverdækningen af kanontårnet og opbevares nu i et rum i fortet.


I toppen af det nordøstlige observationstårn fandtes en rund støbejernsplade, der stammer fra det oprindelige panserobservationstårn. Støbejernspladen opbevares nu i et rum i fortet.Uge  31-36: Klargøringsarbejder m.v. på beton-tagdækket og afsætning af koter

Tagoverfladen er børstet og højtryksspulet for at afrense overfladen for løse betonrester.


Ved hjælpe af murersnore, trukket mellem gevindstænger i tagoverfladen og afretningsbrædder, er højden på afretningslaget blevet fastlagt.


Den afrensede tagoverflade eftergås nu med trykluft-hammer, så revnede betonfelter fjernes. Huller og større ujævnheder i tagoverfladen fyldes med beton, således at tagoverfladen bliver nogenlunde jævn.


På kanontårnene skal kanterne afrettes, så betonkanten er revnefri og sammenhængende, når den nye betonoverdækning skal fastgøres på kanontårnenes kanter.


Entreprenøren har ønsket at der kan arbejdes om lørdagen, så naboerne til fortet blev varslet herom.


Tagoverfladen er efter en del udfordringer klargjort til at der kan udlægges et afretningslag, der er klar til at få påført bitumen primer og efterfølgende selve tagpapmembraen.


Ved kanontårnene udlægges rør som ledere for markering af kote 10,75 (højden over havets overflade), så korrekt fald kan opnås ved støbning af kanontårnene.


Pudslaget på den skrå kant fra tagoverfladen ned til vandrenden er mange sted meget løst. Kantes skal derfor afhugges for løst materiale og afrenses, så der kan støbes en ny kant.


Der udlægges armering i kanontårne og observationstårne så disse er klar til betonstøbning.Uge 37, støbning af kanontårne og observationstårne

Støbning af tårnene fandt sted den 12. september. Der var tilkørt en mobil betonpumpe til at pumpe betonen fra betonlastbilerne op til tårnbrøndene på fortets tagdæk. Betonlastbilen skal bakke hele vejen af Fortunfortvej ned til fortet, således at betontromlen havde åbningen mod fortet og betonpumpen.


Efter støbningen af tårnene pudses betonoverfladen, så overfladen er klar til at blive påført bitumen primer.


Uge 38-40, støbning af afretningslag på tagdækket

Den afhuggede betonoverflade er meget ujævn. Derfor støbes der et mørtelafregningslag, så der bliver en helt jævn tagoverflade at påføre bitumen primer og efterfølgende brænde tagpap på tårne og tagoverflade.


Tagpappen blev brændt på den primede tagoverflade den 6. og 7. oktober 2023.


Uge 41-42, lægning af armeringsjern på tårne og tagoverflade og støbning af beskyttelsesbetonlaget

Anvendelse af armeringsjern ved støbningen af beskyttelsesbeton'en på tagfladen skal dels forstærke betonlaget, dels forhindre revnedannelser når betonen hærder. Der blev anvendt meget kraftigt 12 mm. armeringsjern, der blev lagt med overlap, så svagheder i betontaget kan undgås. 


I betontagrenden og på begge siden af denne, er der påført en vandtæt smøremembran. I foråret 2023 kontrolleres smøremembranen, så  eventuelle efterreparationer kan blive udført.


Den 22. oktober blev beskyttelsesbetonlaget støbt. Der var aktivitet på fortet fra kl. 6 morgen til godt kl. 19 om aftenen. Der var tilkørt to betonpumper, en til hver side af fortet, så støbningen kunne foregå kontinuerligt i løbet af dagen.


Der arbejdede to hold på hver 8 mand skiftevis med støbearbejdet, så det ene hold arbejdede med støbning og det andet hold holdt pause og forberedte næste støbning.


Betonlastbilerne skulle igen bakke hele vejen af Fortunfort-vej ned til fortet, således at betontromlen havde åbningen mod fortet og de to betonpumper.


Entreprenøren foretog droneoptagelser af støbearbejderne.

Se en af droneoptagelserne her


Uge 41-44, Finisharbejder på det nystøbte betontagdæk og klargøring af ventilationskanaler til montering af støbejernsriste

Der udføres småreperationer og den afsluttende finish på tagoverfladen. Tagoverfladen ser rigtig flot ud og man kan allerede nu se at fortet bliver mere og mere tørt indvendigt, men der er lang vej endnu, før de er tørt inden i fortet.


For at optage en del af regnvandet fra tagoverfladen er der lagt en drænslange og etableret faskiner i udgravningen i jordlegemet foran betonkasematten. Udgravningen er efterfølgende fyldt med den afgravede jord og der er sået græs.


Ventilationskanalerne er renset med trykluft og den runde krans omkring åbningen til ventilationskanalen er støbt og der er gjort klar til montering af støbejernsriste.


Uge 45, Montering af støbejernsriste foran åbningen til  ventilationskanalerne og udførelse af strømpeforing af de to indvendige nedløbsrør.

Den 7. november har Emil Nielsens Smedeværksted monteret smedejernsgitrene foran åbningen til ventilationskanalerne. Det ser rigtig flot ud.


Entreprenørfirmaet Aarsleff udfører i løbet af uge 45 strømpeforing af de to indvendige nedløbsrør fra vandrenden på fortets gesims og der monteres efterfølgende nye riste, der fastgøres, så de ikke ryger af i forbindelse med rensning af tagrenden.


Skorstensrør og ventilationsrør på fortets tag er smurt med bitumen, så de fremstår sorte. Fugen mellem betontag og rørerne er fyldt med flydende bitumen.


ØV ØV, Emil Nielsens Smedeværksted har oplyst, at kuplerne, der skal monteres på ventilationsåbningerne i kanon- og observationstårne først modtages ligen inden jul og først kan blive monteret først i januar 2023.


Entreprenøren har i forbindelse med støbearbejdene på fortets tag haft flagstangen nedtaget. Den er nu blevet malet og forsynet med ny knop og flagsnor og sat på plads igen på Fortunfortets tag.


Uge 45 og 46, Indvendige arbejder i fortet og oprydning på byggepladsen og inde i fortet

Der mangler nu kun de indvendige arbejder i fortet samt oprydning på byggepladsen og inde i fortet.


Entreprenøren har lovet at lægge et lag afrettet bakkegrus ud på stien langs fortet fra Dyrehavegårdsvej til indgangen til Dyrehaven samt på rampen fra Fortunfortvej til fortets hovedport. 


De indvendige arbejder består primært i afrensning og kalkning eller tilsvarende overfladebehandling af vægge og lofter i 100 m2 rum.


I første omgang foretages manuel afrensning med spartel i de tre rum med plancheudstillingen om Københavns nyere Befæstning samt et prøvefelt med afrensning med varmt vand. derefter tages der stilling til hvad der skal ske med overfladerne.


Den indvendige del af den grove revne i fortets konstruktion mod syd, bliver samtidig repareret. Revnen er fyldt med tætningsmiddel oppe fra tagoverfladen og er yderligere beskyttet at tapap og beskyttelsesbetonlaget.


29. November 2022, Indvielse af det nyrenoverede Fortunfort

Lyngby-Taarbæk kommune havde inviteret til indvielse af det nyrenoverede Fortunfort den 29. november 2022, kl. 11.00.


Borgmester Sofia Osmani bød velkommen til de fremmødte godt 20 personer. Fra Kommunalbestyrelsen deltog også formanden for Kultur- og Fritidsudvalget Carsten Strunge og  2. viceborgmester Magnus Von Dreiager. Fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond deltog fondsdirektør

Christine Wiberg-Lyng. 


Ole Bruun Nielsen takkede på vegne af Fortunfortets Venner for de flotte bevillinger til projektet samt for et godt samarbejde med COWI, Christiansen&Essenbæk samt Slots- og Kulturstyrelsen. Ole fastslog, at det var et veludført arbejde, der var udført på fortet samt at fortet allerede var godt igang med at udtørre.


Fortunfortets Venner havde udarbejdet fire plancher til arrangementet om fortets historie, fortets forfald og renoveringsprojektet, med billeder fra gennemførelsen af renoveringsarbejderne samt hvorfor fortet skulle renoveres.


Kommunenes medarbejder havde opsat en lille pavillon og havde medbragt kaffe, te og småkager.


Det var et stille og roiligt, men rigtig fint og hyggeligt arrangement.


Stien langs Fortunfortet til Dyrehaven.

Foto: Ole Bruun Nielsen

Stilladset på strubefacaden under opsætning.

Foto: Ole Bruun Nielsen

Indvendig sikring i det nord-østlige observationstårn.

Foto: Ole Bruun Nielsen

Et af kanontårnene med betonbrokker ovenpå bræddeloftet.

Foto: Ole Bruun Nielsen

En af brøndene til et kanon-tårn hvor de to firkantede huller i den indvendige side af kanontårnet kan ses.

Foto: Ole Bruun Nielsen 


Støbejernspladen fra det nordøstlige observations-tårn.

Foto: Ole Bruun Nielsen

Byggepladshegnet på set fra Dyrehavegårdsvej.

Foto: Ole Bruun Nielsen

Indvendig sikring i det syd-østlige observationstårn.

Foto: Ole Bruun Nielsen

Et af observationstårnene med betonbrokker ovenpå bræddeloftet.

Foto: Ole Bruun Nielsen

Nedrivning af betonover-dækningen til et kanontårn. Den øverste betonplade er fjernet, og man kan se den oprindelige betonoverdækning.

Foto: Ole Bruun Nielsen

En af de to støbejerns-stiger, som formentlig stammer fra de oprindelige observationstårne.

Foto: Ole Bruun Nielsen

Kanontårn, hvor kanterne skal afrettes.

Foto: Ole Bruun Nielsen 


Kanontårn, klargjort til støbning med armering og makering af kote 10,75.

Foto: Ole Bruun Nielsen


Et kanontårn er ved at blive fyldt op med beton via en slange fra betonpumpen.

Foto: Ole Bruun Nielsen


Afretningsmørtlen støbes i mindre sektioner og er forskallet langs kasemat-tens forside.

Foto: Ole Bruun Nielsen

Tagpap er ved at blive brændt på afretningslaget, der forinden er primet.

Foto: Ole Bruun Nielsen

Et område på den afrensede tagoverflade, der skal fyldes med beton.

Foto: Ole Bruun Nielsen


Den ødelagte skrå kant ned mod vandrenden/gesimsen.

Foto: Ole Bruun NielsenEt kanontårn er ved at være færdigstøbt og overfladen rettes af.

Foto: Ole Bruun Nielsen


Kanten ned til gesimsen er ved at blive støbt med afretningsmørtel.

Foto: Ole Bruun Nielsen


Afretningslaget er primet og er ved at få brændt tagpap på.

Foto: Ole Bruun Nielsen

Dronefoto af støbningen af beskyttelsesbetonlaget på Fortunfortets tag.

Foto: Christiansen og Essenbæk A/S

Drone videooptagelse af støbningen af beskyttelses-betonlaget på Fortunfortets tag.

Drone videooptagelse: Christiansen og Essenbæk A/S

Den færdigstøbte tagover-flade.Ventilationsåbningerne i tårnene er midlertidigt sikret med træplader.

Foto: Ole Bruun Nielsen

Kransen omkring åbningen til en ventilationskanal er forskallet og støbt.

Foto: Ole Bruun Nielsen

Krans med monteret støbejernsgitter.

Foto: Ole Bruun Nielsen

Indgangen til fortet med pavillon og plancher.

Foto: Ole Bruun Nielsen

Jordlegemet foran beton-kasematten er retableret og tilsået med græs.

Foto: Ole Bruun Nielsen

Den færdige krans omkring obningen til en ventilationskanal.

Foto: Ole Bruun Nielsen

Skorstene og ventilationsrør på fortets tag er smurt med bitumen.

Foto: Ole Bruun Nielsen


Borgmester Sofia Osmani og Ole Bruun Nielsen, Fortunfortets Venner, holdt taler.

Foto: Tine Westergaard


Der var ca. 20 personer med til indvielsen af Fortunfortet efter renoveringen.

Foto: Tine Westergaard


Planche 1: Udpluk af Foertunfortets historie. Klik for at se planchen i stort format.

Planche 3: Gennemførelse af renoveringsprojektet. Klik for at se planchen i stort format.

Planche 2: Fortunfortets forfald og Renoverings-projektet for Fortunfortet. Klik for at se planchen i stort format.


Planche 4: Hvorfor renovere Fortunfortet. Klik for at se planchen i stort format.