Udførelse af renoveringsarbejderneUdførelse af renoverings-arbejderne på Fortunfortet.


Her kan du uge for uge følge med i udførelsen af renoveringsarbejderne på Fortunfortet. Siden vil løbende blive opdateret.


Uge 25: Etablering af byggeplads og opsætning af byggepladshegn mv.

Entreprenøren har etableret selve byggepladsen, dvs. lagt jernplader i strubegraven foran fortet og opsat byggepladshegn. Der er derudover lagt jernplader på den brede sti fra Fortunfortvej til fortet.


Selve stien fra Dyrehavegårdsvej forbi fortet ind til Dyrehaven er friholdt for jernplader og entreprenøren har gjort et rigtig fint stykke arbejder for at sikre at sikkerheden er i orden for de forbipassende på stien til og fra Dyrehaven.


Uge 26: Opsætning af stilladser langs fortets strubefacade

Stilladsfirmaet har i løbet af uge opsat stilladserne langs fortets strubefacade og har opsat stilladstårnet.


Stilladserne langs fortets strubefacade skal dels anvendes i forbindelse med arbejderne på oversiden af taggesimsen, dels anvendes i forbindelse med renoveringsarbejderne på forets 18 runde ventilationskanaler, der er placeret under taggesimsen.


Stilladstårnet anvendes dels som adgang til fortets tag, dels til to nedstyrtningsskakte til containere, som er placeret på jernpladerne i fortets strubegrav. Det forventes, at der skal bortkøres omkring 20 fyldte containere med betonaffald fra fortets betontagdæk.


Uge 27: Indendørs sikringsarbejder på observations-tårne og kanontårne.

Tømrerne har opsat indvendig sikring i de to observationstårne, dels for at forhindre at der ved ophugningsarbejderne på betontagdækket, falder betonstykker ned i fortet, dels for at forhindre faldulykker fra betontagdækket ned i tårnbrøndene.


I de to observationstårne er der etableret et bræddeloft godt en halv meter under niveauet for toppen af brønden til  observationstårnet, indvendigt understøttet og sikret med en tømmerkonstruktion fra gulvniveau til bræddeloftet.


I rummet med det sydvestlige observationstårn, er der etableret en ekstra sikring af fresco vægmalerierne med etablering af en træ-vægkonstruktion i begge side af rummet , der fortsætter op i tårnbrønden og dækker dette fresco vægmaleri.


I de fire kanontårne er det også etableret et bræddeloft, godt en halv meter under neveauet for toppen af kanontårnet, der hviler på en indvendig betonkant i brønden til kanontårnet. Det er derfor ikke nødvendigt i kanontårnene at foretage samme understøtning og sikring som i observationstårnene.Uge 28-30: Ophugning af det øverste betonlag på fortets betontagdæk

Betontagdækket har i de forløbne uger fået ophugget betonlaget fra tagreparationerne i 2004/2006. Betonafdækningen på de to observationstårne og de fire kanontårne er også blevet afhugget, så tårnbrøndene nu står åbne.


I den øverste kan af kanontårnene findes to firkantede huller, hvor der har siddet en træbjælke, der sort set er råpdnet væk. Det vides ikke pt. hvilken funktion træbjælkerne har haft


I betonoverdækningen af det nordøstligste kanontårn er fundet to støbejernsstiger, der formodes at stamme fra de oprindelige panserobservationstårne. De to støbejernsstiger var anvendt som armering i betonoverdækningen af kanontårnet og opbevares nu i et rum i fortet.


I toppen af det nordøstlige observationstårn fandtes en rund støbejernsplade, der stammer fra det oprindelige panserobservationstårn. Støbejernspladen opbevares nu i et rum i fortet.Uge  31-32: Klargøringsarbejdeer m.v. på beton-tagdækket og afsætning af koter

Tagoverfladen er børstet og højtryksspulet for at afrense overfladen for løse betonrester.


Ved hjælpe af murersnore, trukket mellem gevindstænger i tagoverfladen og afretningsbrædder, er højden på afretningslaget blevet fastlagt.


Den afrensede tagoverflade eftergås nu med trykluft-hammer, så revnede betonfelter fjernes. Huller og større ujævnheder i tagoverfladen fyldes med beton, således at tagoverfladen bliver nogenlunde jævn.


På kanontårnene skal kanterne afrettes, så betonkanten er revnefri og sammenhængende, når den nye betonoverdækning skal fastgøres på kanontårnenes kanter.
Stien langs Fortunfortet til Dyrehaven.

Foto: Ole Bruun Nielsen

Stilladset på strubefacaden under opsætning.

Foto: Ole Bruun Nielsen

Indvendig sikring i det nord-østlige observationstårn.

Foto: Ole Bruun Nielsen

Et af kanontårnene med betonbrokker ovenpå bræddeloftet.

Foto: Ole Bruun Nielsen

Byggepladshegnet på set fra Dyrehavegårdsvej.

Foto: Ole Bruun Nielsen

Indvendig sikring i det syd-østlige observationstårn.

Foto: Ole Bruun Nielsen

Et af observationstårnene med betonbrokker ovenpå bræddeloftet.

Foto: Ole Bruun Nielsen

En af brøndene til et kanon-tårn hvor de to firkantede huller i den indvendige side af kanontårnet kan ses.

Foto: Ole Bruun Nielsen 

Støbejernspladen fra det nordøstlige observations-tårn.

Foto: Ole Bruun Nielsen

Kanontårn, hvor kanterne skal afrettes.

Foto: Ole Bruun Nielsen 

Nedrivning af betonover-dækningen til et kanontårn. Den øverste betonplade er fjernet, og man kan se den oprindelige betonoverdækning.

Foto: Ole Bruun Nielsen

En af de to støbejerns-stiger, som formentlig stammer fra de oprindelige observationstårne.

Foto: Ole Bruun Nielsen

Et område på den afrensede overflade af betontag-dækket, der skal fyldes med beton.

Foto: Ole Bruun Nielsen