Milliondonation til Fortunfortet
Milliondonation til Fortunfortet


Aage og Johanne Louis-Hansens Fond har givet en donation på 4,7 mio. kr. og Lyngby-Taarbæk kommune har bevilget restfinansieringen af renoveringsarbejder på Fortunfortet. Selve renoveringsprojektet er godkendt af kommunalbestyrelsen d. 17. december 2020.

 

Baggrunden er, at Lyngby-Taarbæk kommune og Fortunfortets Venner i 2016 indgik et partnerskab med henblik på at søge private fonde om penge til finansiering af et grundsikrings- og renoveringsprojekt for Fortunfortet. ”Fortunfortets Venner” havde sammen med kommunen udarbejdet en projektbeskrivelse for renoveringsarbejderne på fortet og gik straks i gang med at søge penge hos tre fonde.

 

Partnerskabet modtag medio 2017 et støttetilsagn til renoveringsprojektet på 3.000.000 kr. fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, men fik afslag fra de øvrige to fonde. I de følgende år blev der sendt ansøgninger til yderligere fonde, og primo 2020 havde ”Fortunfortets Venner” i alt ansøgt om støtte hos godt 20 fonde. Efter at kommunen i 2016 og 2017 havde udført arbejder for godt 1,5 mio. kr., var der der fortsat et finansieringsbehov på godt 7 mio. kr. Desværre opnåede partnerskabet kun det ene støttetilsagn, der som nævnt blev givet af Aage og Johanne Louis-Hansens Fond under forudsætning af, at renoveringsprojektet blev fuldfinansieret. Bevillingen fra Fonden skulle anvendes inden 3 år, men der var mulighed for at indsende en fornyet ansøgning med et reduceret projekt.

 

Støttetilsagnet fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond udløb i slutningen af juni måned 2020. Derfor udarbejdede partnerskabet i foråret 2020 tre scenarier for et reduceret renoveringsprojekt og indsendte i starten af april måned 2020 det reducerede renoveringsprojekt  til Fonden. Efter at Fonden havde vurderet de tre scenarier, kontaktede Fonden efter sommerferien kommunen og der blev aftalt et møde på fortet den 9. september mellem ”Fortunfortets Venner”, Fonden og kommunen.

 

På mødet d. 9. september 2020 på Fortunfortet deltog fra Fonden formanden for fondsbestyrelsen og fondsdirektøren. Fra kommunen deltog borgmester Sofia Osmani og lederen af kommunens Ejendomskontor Tina Koch Ritter. Fra ”Fortunfortets Venner” deltog Nete Munk Nielsen og Ole Bruun Nielsen, som til mødet havde udarbejdet en præsentation af Fortunfortet og renoveringsprojektet med fire store plancher, som blev gennemgået uden for fortet. Efterfølgende blev deltagerne vist rundt inde i fortet og oppe på toppen af fortlegemet. Det var et meget vellykket arrangement med en positiv stemning, som gav Partnerskabet en tro på at Fonden fortsat ville støtte renoveringsprojektet i et eller andet omfang,

 

Den 25. september modtog kommunen et brev fra fonden med, hvor den tidligere bevilling blev forhøjet med med 1,7 mio. kr., så den samlede bevilling herefter udgør 4,7 mio. kr. Den forhøjede bevilling er øremærket til følgende arbejder:

 

  1. Borthugning af betonbelægning og støbning af armeret betondække,
  2. Påsvejsning af to-lags tagpapmembran samt
  3. Delvis kalkning/maling af minimum 100 m2 udvalgte indendørs rum.

 

Forudsætningen for den forhøjede bevilling er bla., at kommunen skal dække alle udgifter til ovenstående arbejder ud over 4,7 mio. kr. samt skal påtage sig at renovere samtlige ventilationskanaler på fortet. Det er planen, at kommunens bevilling også skal anvendes til at løse afvandingsproblemerne fra Fortunfortets tag samt til at opsætte et hegn med en tjørnehæk på fortets top mellem jordlegement og betontagdækket.

 

Da kommunalbestyrelsen både skulle bevilge penge og godkende projektet, krævede begge dele at der skulle forelægges en sag herom for Økonomudvalget og Kommunalbestyrelsen. Det var først muligt at få denne sag forelagt for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens deres møder lige inden jul.

 

På kommunalbestyrelsesmødet d. 17. december blev projektet godkendt og der blev samtidig givet en bevilling på 1 mio. kr. til dækning af kommunens udgifter ved de nævnte renoveringsarbejder. Kommunens pressemeddelelse om donationen fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond kan ses her.

 

Kommunalbestyrelsen bevilgede på samme møde 2 mio. kr. til renoveringsarbejder på Lyngbyfortet, som formentlig skal anvendes til reparation af betontagdæk og kanontårne på fortet. Det er meget glædeligt at kommunen også prioriterer at udføre arbejder på Lyngbyfortet.

 

Det er kommunen som har ansvaret for planlægning, gennemførelse og økonomistyring af projektet på Fortunfortet. ”Fortunfortets Venner” og kommunen afholdt opstartsmøde i januar 2021, hvor det blev planlagt hvordan projektet skulle gribes an og gennemføres. 

Da fortet er et fredet fortidsminde, skal renoveringsarbejderne både myndighedsgodkendes hos kommunen og hos Slots- og Kulturstyrelsen. Partnerskabet indhentede i 2017 en forhåndsgodkendelse af samtlige arbejder i renoveringsprojektet.


I foråret 2021 er gennemført et udbud af rådgivningsopgaven på renoveringsprojektet. Det blev COWI som skal være totalrådgiver. Fortunfortet. Bevillinger fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond og Lyngby-Taarbæk kommune muliggør nu at vigtige dele af grundsikringsarbejderne på Fortunfortet kan udføres.


Fortunfortet, maj 2019.

Foto: Ole Bruun Nielsen


Fortunfortet. På billedet ses en del af de ødelagte betontagdæk og de tilgroede dillitationsfuger.

Foto: Ole Bruun Nielsen


Fortunfortet. På billedet ses en del af det ødelagte betontagdæk med udkrudt på en del af tagfladen.

Foto: Ole Bruun Nielsen

Fortunfortet. Lille udsnit af det ødelagte og begroede betontagdæk.

Fotoi: Ole Bruun Nielsen


Fortunfortet. På billedet ses placeringen af nogle få af de 18 ventilationskanaler, som skal oprenses og renoveres.

Foto: Ole Bruun Nielsen