FæstningskanalenFæstningskanalen


Fæstningskanalen blev anlagt som tilledningsanlæg for Nordre Oversvømmelse og Søndre Oversvømmelse.


Fæstningskanalen går fra Furesøen til Ermelunden, og er forsyningskanal til oversvømmelsesområderne, der sammen med Vestvoldens våde grav skulle supplere de faste befæstningsanlæg.


Kanalen blev anlagt i årene 1886-87, hvor den gamle slyngede Mølleå mellem Frederiksdal og Lyngby blev uddybet og rettet ud. Ved Fredriksdal blev anlagt et stemmeværk, Frederiksdal Stemmeværk, som skulle regulere vandtilstrømningen fra Furesøen.


Fra Lyngby Sø blev der gravet en til Lyngby Hovedgade, kaldet Lyngby Kanal, og ført under Lyngby Hovedgade, syd om kirken, hvor der blev anlagt et stemmeværk, Lyngby Stemmeværk.


Kanalen fortsatte nord om Lyngby ud til Tordals Mose, hvorfra den blev ført videre i en ny udgravet slugt gennem Ermelundsbakken, til den vestlige ende af det dalstrøg, der går fra Øresund ved Klampenborg til den sydlige del af Ermelunden.


Ved Ermelunden blev der bygget et stemmeværk, Ermelund Stemmeværk, der lå under broen, Ermelundsbroen, der førte Ermelundsvej over gennemgravning af Ermelundsbakken.


Fæstningskanalen var i fredstid vandfyldt mellem Frederiksdal Stemmeværk og Ermelund Stemmeværk.


I tilfælde af krig ville sluserne i Frederiksdals Stemmeværk, Lyngby Stemmeværk samt Ermelunds Stemmeværk blive åbnet, idet Lyngby Sø’s afløb gennem Mølleåen ville blive lukket ved et stemmeværk under Nordbanen.


Herved skulle der flyde ca. 11 milli­oner kubikmeter vand fra Furesøen, Bagsværd Sø og Lyngby Sø gennem Fæstnings­kanalen til oversvømmelsesområderne.


Det ville tage mellem 3 og 8 dage at fylde oversvømmelsesområderne, alt efter hvor meget man åbnede for sluserne, hvilket blandt andet afhang af, hvor tæt fjenden var på byen og specielt hvor tæt fjenden var på Frederiksdals Stemmeværk, som var nøgle­positionen.


Anlægget blev nedlagt i 1920, men stemmeværket i Frederiksdal og under Nord­banens bro over Mølleåen, samt Lyngby Kanal og den tørlagte del af kanalen mel­lem Lyngby Hovedgade og Toftebæksvej er bevarede som synlige rester.


Fæstningskanalen mellem Furesøen og Lyngby. Kortet viser forløbet af Fæstningskanlen mellem Furesøen og Lyngby, kaldet Frederiksdal Kanalen.

Kilde: Udsnit af Geeralstabens fortrolige kort, ca. 1900. Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv.


Fæstningskanalen mellem Lyngby og Ermelunden. Kortet viser Fæstningskanalen fra Lyngby til Ermelunden, kaldet Lyngby Kanalen, og Nordre Oversvømmelses forløb fra Eremunden til Øresund.

Kilde: Udsnit af Geeralstabens fortrolige kort, ca. 1900. Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv.