Søndre og Nordre skovskanseSøndre og Nordre Skovskanse


I Kongelunds artilleriafsnit vestlige skovbryn lå "Skovdistrikt", der bestod af Nordre og Søndre Skovskanse og de tilhørende Nordre og Søndre Skovbatteri.


Søndre Skovskanse er et åbent jordværk, ca. 170 x 70 m stort, afgrænset af en 14 meter bred og 1,5 meter høj jordvold. I skansens indre ses 3 vandfyldte lavninger.

Skansen skyder sig ca. 25 meter frem foran havdiget, som den er sammenbygget med. Havdiget er forstærket til samme dimension som skansen - 14 meter x 1,5 meter - og indgår i forsvarsværket. Mod Nord strækker det sig ca. 20 meter og er der sammenbygget med Nordre Skovbatteri.

Mod Syd strækker diget sig ca. 60 meter, hvorefter det indgår i Søndre Skovbatteri. Foran hele jordværket en op til 20 meter bred, lav vandfyldt sænkning.

 

Søndre Skovbatteri er et nærmest retvinklet, åbent jordværk, hvis afgrænsning består af det forstærkede havdige, med en dimension på ca. 14 meter x 1,75 meter.
Batteriet afgrænses mod nord af den travers af jord, ca. 16 meter lang, 11-15 meter bred og 1,7 meter høj, som ses på batteriets Øst-side. Batteriets facade mod Vest er ca. 50 meter langt, og mod Syd ca. 65 meter langt.

 

Nordre Skovskanse er et åbent jordværk, ca. 160 x 60 meter stort, afgrænset af en 14 meter bred og 1,75 meter høj jordvold. I skansens indre ses 4 vandfyldte lavninger. Skansen skyder sig ca. 40 meter frem foran havdiget, som indgår i forsvarsværket og er sammenbygget med skansen. Diget Nord for skansen er ca. 170 meter langt, ca. 10 meter bredt og 1,75 meter højt.

Diget Syd for skansen er ca. 180 meter langt og 9 x 1,75 meter stort i Nord-enden og 8 x 1,3 meter stort i Syd-enden.
Foran hele jordværket en op til 20 meter bred, lav vandfyldt sænkning.

 

Nordre Skovbatteri er et åbent jordværk, 65 meter langt, 14 meter bredt og 1,75 meter højt. Ud af volden  omtrent i midten, stikker et betonfundament, 100 x 90 x 50 cm stort.

Anlægget er afgravet i Øst siden, dog er der i skovvejen spor af en travers i anlæggets Sydlige ende.

I SydØst er batteriet forbundet med havdiget.


Batterierne var anlagt sådan, at man derfra kunne både kunne skyde ud mod havet og langs kysten sidelæns. De var forsynet med et ammunitionsrum, et belægningsrum for 16 mand og et kogehus. Desuden var der en generator, der var drevet af en benzinmotor, der leverede strøm til de store projektører, de var opstillet i batterierne.


Skanserne var mere simple anlæg. De havde en overdækket siddeplads til 64 mand, og yderligere en overdækning, hvor 32 mand kunne ligge ned. I hver side var der en ”hule” til en geværskytte og der var plads til en projektør. Skanserne havde tilknyttet skyttegravsanlæg på hver side.


Foran stillingen var der udlagt pigtråd.


600-800 meter bag ved selve stillingen blev udlagt nogle standpladser for kanoner som var i reserve, hvis man havde brug for tilbagetrækning. Endelig var der langt inde i land – ved Store Magleby og Ullerup landsbyer – fjernkampbatterier med langtrækkende skyts.


Anlægget var bemandet af godt 130 soldater og befalingsmænd fra 4. artilleribataillon. Søndre og nordre skovskanse i 1925. 

Foto: Flyvevåbenets Billedarkiv.


Søndre og Nordre skovskanse. Nutidigt luftfoto af de to skanser.

Foto: KRAK.